Editorial Board:

S.L. Gnatchenko (Editor-in-Chief)
I.N. Adamenko
A.S. Bakai
M.M. Bogdan
R.V. Vovk
N.I. Glushchuk
G.E. Grechnev
A.V. Dolbin (Secretary)
A. Jezowski
A.A. Zvyagin
Yu.S. Kivshar
A.S. Kovalev (Associate Editor-in-Chief)
Yu.A. Kolesnichenko (Associate Editor-in-Chief)
I.V. Krive
Yu.G. Naidyuk
V.D. Natsik
A.N. Omelyanchouk
L.A. Pastur
V.G. Peschansky
E.Ya. Rudavskii
J.M. van Ruitenbeek
E.V. Savchenko
V.A. Sirenko
S.S. Sokolov (Associate Editor-in-Chief)
M.A. Strzhemechny
V.D. Fil
N.F. Kharchenko
S.I. Shevchenko
V.A. Yampolskii

Advisory Board:

V.E. Bondybey (Garching, Germany)
A.N. Vasiliev (Moscow, Russia)
O.V. Dobrovolskiy (Frankfurt am Main, Germany)
A.G. Zagorodny (Kiev, Ukraine)
S.A. Zvyagin (Dresden, Germany)
B.A. Ivanov (Kiev, Ukraine)
O.I. Kirichek (Oxford, UK)
A.A. Kordyuk(Kiev, Ukraine)
V.M. Loktev (Kiev, Ukraine)
G. Lonzarich (Cambridge, UK)
L.P. Mezhov-Deglin (Chernogolovka, Russia)
V.I. Okulov (Ekaterinburg, Russia)
A.I. Popov (Riga, Latvia)
S.S. Saxena (Cambridge, UK)
R.I. Shekhter (Goteborg, Sweden)
A. Szewczyk (Warsaw, Poland)
 

N.I. Glushchuk - editor of electronic version of the Journal "Fizika Nizkikh Temperatur"

K.M. Matsievskii (Managing Editor)