Editorial Board:

S.L. Gnatchenko (Editor-in-Chief)
I.N. Adamenko
A.S. Bakai
M.M. Bogdan
R.V. Vovk
N.I. Glushchuk
G.E. Grechnev
A.V. Dolbin (Secretary)
A.A. Zvyagin
A.S. Kovalev (Associate Editor-in-Chief)
Yu.A. Kolesnichenko (Associate Editor-in-Chief)
I.V. Krive
Yu.G. Naidyuk
V.D. Natsik
A.N. Omelyanchouk
L.A. Pastur
V.G. Peschansky
E.Ya. Rudavskii
E.V. Savchenko
V.A. Sirenko
S.S. Sokolov (Associate Editor-in-Chief)
M.A. Strzhemechny
V.D. Fil
N.F. Kharchenko
S.I. Shevchenko
V.A. Yampolskii

Advisory Board:

V.E. Bondybey (Garching, Germany)
A.N. Vasiliev (Moscow, Russia)
A.M. Gabovich (Kiev, Ukraine)
A. Jezowski (Wroclaw, Poland)
A.G. Zagorodny (Kiev, Ukraine)
B.A. Ivanov (Kiev, Ukraine)
Yu.S. Kivshar (Canberra, Australia)
A.A. Kordyuk(Kiev, Ukraine)
V.M. Loktev (Kiev, Ukraine)
G. Lonzarich (Cambridge, UK)
L.P. Mezhov-Deglin (Chernogolovka, Russia)
V.I. Okulov (Ekaterinburg, Russia)
A.I. Popov (Riga, Latvia)
J.M. van Ruitenbeek (Leiden, The Netherlands)
S.S. Saxena (Cambridge, UK)
M.S. Tagirov (Kazan, Russia)
R.I. Shekhter (Goteborg, Sweden)
A. Szewczyk (Warsaw, Poland)
 

N.I. Glushchuk - editor of electronic version of the Journal "Fizika Nizkikh Temperatur"

K.M. Matsievskii (Managing Editor)